Zajęcia grupowe na terenie Poradni w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

TYTUŁ

PROFIL DZIECKA/ UCZNIA KWALIFIKOWANEGO NA ZAJĘCIA

TERMIN

OSOBY PROWADZĄCE

1.

 

„Grupa Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

 • dzieci 3 i 4 –letnie z opiekunem/rodzicem,
 • dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji
  z opiekunem lub z innymi osobami,
 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi.

 

I półrocze, wtorek, godz. 14.30-16.00

mgr M. Skupińska-Majchrzak,

mgr R. Wojtas

 

2.

 

„Mam tę moc” – zajęcia edukacyjno-wychowawcze

 

 • dzieci 5 i 6 –letnie,
 • dzieci z problemami w opanowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • dzieci z deficytami w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • dzieci z obniżoną sprawnością grafomotoryczną.

 

I półrocze, czwartek, godz. 16.00-18.00

 

mgr M. Jastrzębowska

3.

 

„Metoda Dobrego Startu”

 • dzieci 6 i 7-letnie,
 • również dzieci odroczone,
 • dzieci przejawiające nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowo-kinestetycznych, motorycznych i integracji percepcyjno-motorycznej,
 • dzieci z mało stymulujących środowisk rodzinnych.

 

 

II półrocze, środa 14.30-16.00

mgr K. Szyburska

mgr M. Jastrzębowska

4.

 

„Odwaga”

 • dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające SP (kl. I, II i ewentualnie III),
 • dzieci nieśmiałe, wycofane, nie radzące sobie w grupie rówieśniczej, z diagnozą mutyzmu.

 

I półrocze (kontynuacja grupy z r. 2018/2019),

II półrocze (nowa grupa) czwartek, godz. 16.00-17.00

mgr A. Klincewicz-Lebioda,

mgr K. Szyburska

5.

 

„Powiedz NIE uzależnieniom” - profilaktyka uzależnień

 • uczniowie klas IV-V,
 • uczniowie po wstępnej konsultacji na terenie Poradni P-P u których rodzice zauważają przymus korzystania z komputera, telefonu oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem alkoholowym, narkotykowym)

 

I-II półrocze, poniedziałek, godz. 16.00-17.00

mgr M. Pintara

mgr J. Koprowska,

 

6.

 

„Trening zastępowania agresji”

 • uczniowie klasy VII i VIII SP,
 • problemy wychowawcze,
 • agresja werbalna, instrumentalna,
 • liczne uwagi ze szkoły dotyczące zachowania, np.: aroganckie zachowanie, lekceważenie n-li, trudności
  z dostosowaniem się do poleceń,
 • problemy z rozpoznawanie i wyrażaniem swoich emocji (przede wszystkim złości, gniewu)

 

                                                                       

 

I półrocze, środa, godz. 16.00 -18.00

 

mgr. J. Jesień,

mgr. I. Pavlovska

 

7.

 

„Grupa Rozwoju Osobistego”

 • uczniowie klas VII i VIII SP,
 • uczniowie z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, wycofani, nieśmiali,
 • uczniowie z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi (również korzystający z nauczania indywidualnego),
 • uczniowie z potrzebą rozwijania kompetencji psychospołecznych, aby efektywniej radzić sobie
  w różnych sytuacjach społecznych.

 

I-II półrocze, wtorek, godz. 16.00-18.00

mgr M. Skupińska-Majchrzak,

dr P. Majchrzak

8.

 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 • rodzice, którzy wymagają poinstruowania, jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w sposób, by dziecko czuło się akceptowane,
 • rodzice nie radzący sobie ze stawianiem granic, rozwiązywaniem konfliktów, itp.,
 • rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

II półrocze,

środa,

godz. 15.00-18.00

mgr M. Piekarska-Kruś

 

9.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

 • uczniowie klas II i III
 • dzieci wycofane z trudnościami adaptacyjnymi

I i II półrocze, poniedziałek godzina 17.00-18.00

mgr A. Pietrzykowska, mgr M. Gawlik

10.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi

 • uczniowie klas IV
 • dzieci wymagające wsparcia przy przejściu na II etap edukacyjny

I półrocze, środa, godzina 16.00-17.00

mgr M. Gawlik, mgr M. Kostera-Janiak

11.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi

 • uczniowie klas V i VI
 • uczniowie wymagający wsparcia w zakresie emocjonalno-społecznym

II półrocze, środa, godzina 16.00-17.00

mgr M. Gawlik, mgr M. Kostera-Janiak

12.

 

„Akademia zrozumienia”

 • uczniowie klasy V-VI
 • uczniowie mający trudności w nawiązywaniu

   pozytywnych relacji rówieśniczych,

 • uczniowie mający trudność z  rozpoznawaniem / nazywaniem uczuć,
 • dzieci wycofane, nieśmiałe, wchodzące w rolę ofiary,

   o niskiej samoocenie,

 • dzieci z deficytem kompetencji społecznych.

 

II półrocze,

środa, godz. 16.00 -18.00

mgr. I. Pavlovska,

mgr. J. Jesień

13.

 

„Trening ortograficzny”

 • uczniowie klas IV,
 • uczniowie z trudnościami w opanowaniu prawidłowej pisowni.

 

II półrocze, poniedziałek, godz. 17.00-18.00

mgr J. Ajzert

14.

„Trening Umysłu”

- uczniowie kl. IV-VI

- z trudnościami w koncentracji uwagi oraz wymagający rozwijania umiejętności uczenia się

- po diagnozie koncentracji uwagi (bez ADHD)

- w normie intelektualnej

 

I półrocze,

czwartek godz. 16.00-17.00

mgr A. Włodzimierska