Opinie i orzeczenia

 

WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
 • kwalifikowania do klas terapeutycznych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego,
 • o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
 • spełniania obowiązku szkolnego poza placówką.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

 

ORZEKAMY W SPRAWACH:

 • konieczności wczesnego wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
 • potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • potrzeby nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, którzy ponadto zobowiązani są do przedłożenia:

 • zaświadczenia lekarskiego ( o stanie zdrowia dziecka w wieku przedszkolnym lub ucznia ) oraz dodatkowej dokumentacji medycznej, o ile taką dysponują,
 • opinii placówki oświatowej pod opieką której pozostaje dziecko/uczeń
 • diagnozy specjalistycznej psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej – w przypadku braku lub konieczności ich aktualizacji wyznaczane są terminy badań na terenie Poradni

Uwaga: Orzeczenia odmowne wydawane są w przypadku:

 • nie spełnienia w/w warunków
 • negatywnego rozpatrzenia wniosku

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

 • dyrektor Poradni jako przewodniczący
 • członkowie – psycholog, pedagog, logopeda i lekarz

W posiedzeniu Zespołu Orzekającego, na podstawie wcześniej złożonego wniosku, mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu dwa razy w miesiącu, a w przypadku większej liczby składanych wniosków przewiduje się możliwość ich częstszego rozpatrywania.