Rejonowe Centrum Wspierania Zdrowia Psychicznego - RCWZP

 

Projekt ma na celu stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami udzielającymi świadczeń na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zamieszkujących w dzielnicy Łódź – Górna. U podstaw stworzenia tej inicjatywy leży przekonanie o konieczności konsolidacji wysiłków na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podejmowanych przez instytucje oświatowe i podmioty związane bezpośrednio z ochroną zdrowia w ramach lokalnego systemu wsparcia. Idea współpracy w tym obszarze wpisuje się zarówno w założenia Polityki Ochrony Zdrowia Psychicznego WHO, jak również stanowić może nawiązanie do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.
Celem I etapu projektu jest zebranie szczegółowych informacji o profilu działalności instytucji zajmujących się wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Łódź – Górna oraz stworzenie uaktualnianej okresowo zbiorczej bazy informacyjnej.