Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Swoim działaniem obejmujemy rejon Łódź-Górna. Oferujemy pomoc dzieciom, uczniom szkół podstawowych i rodzicom oraz nauczycielom z poszanowaniem godności osobistej i dyskrecji oraz w zgodzie ze standardami opartymi na współczesnej wiedzy i nauce.

Czym zajmuje się poradnia?

Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Kto i jak może się do nas zgłaszać?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom zamieszkałym lub uczęszczającym do przedszkoli w rejonie Łódź – Górna, uczniom szkół podstawowych zlokalizowanych we wskazanym rejonie, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Korzystanie z oferty poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

Działania poradni - diagnoza

Na terenie Poradni przeprowadzamy diagnozę:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • integracji sensorycznej
 • uwagi słuchowej wg. Johansena
 • centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych wg Warnke’go

Działania poradni - opinie i orzeczenia

Wydajemy opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 • kwalifikowania do klas terapeutycznych
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
 • spełniania obowiązku szkolnego poza placówką.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Rodzaje wydawanych orzeczeń i opinii przez zespół orzekający:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje zespół orzekający, w którego skład wchodzą:
dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący, psycholog, pedagog, logopeda i lekarz.

Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w zależności od potrzeb, nie częściej, niż raz w tygodniu.

Działania poradni - terapia

Poradnia prowadzi oddziaływania terapeutyczne kierowane do dzieci i uczniów stosując:

 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną, terapię rodzin
 • trening EEG Biofeedback
 • terapię SI
 • centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych wg Warnke’go
 • masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami SI
 • masaż głęboki z usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych
 • masaż Shiatsu – zajęcia dla dzieci i rodziców
 • kontrolne badania diagnostyczne w ramach Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Szczegółowe informacje dostępne na stronie poradni: www.ppp6lodz.pl lub w sekretariacie.

Szkoła dla rodzica

Zapraszamy do udziału w spotkaniach psychoedukacyjnych wszystkich zainteresowanych rodziców, mających na uwadze poszerzanie własnej wiedzy i doświadczeń. Mamy nadzieję, że gotowość, zaangażowanie i podejmowany wysiłek włożony w rozwój własny przyczyni się do budowania spełnionych relacji z dziećmi.

Ми працюємо в регіоні Лодзь-Гурна. Ми пропонуємо допомогу дітям, учням початкових класів, батькам і вчителям з повагою до особистої гідності та розсудливості та відповідно до стандартів, що базуються на сучасних знаннях і науці.

Чим займається клініка?

Поліклініка виконує свої завдання відповідно до Постанови Міністра народної освіти про детальні положення про діяльність громадських психолого-педагогічних консультацій, у тому числі громадських спеціалізованих консультацій.

Хто і як може з нами зв'язатися?

Ми надаємо психолого-педагогічну та логопедичну допомогу дітям, які проживають або відвідують дитячі садки в регіоні Лодзь - Гурна, учням початкових класів, які знаходяться на вказаній території, а також їхнім батькам (законним опікунам) та вчителям у сфері виховання та освіти.

Користування пропозицією клініки є безкоштовним і не потребує направлення з інших центрів та установ. Досить записатися на прийом по телефону або особисто в офісі клініки.

Діяльність клініки - діагностика

В клініці ми проводимо діагностику:

 • психологічний
 • педагогічний
 • логопедична
 • сенсорна інтеграція
 • слухова увага за Йогансен
 • центральна обробка сигналів сприйняття за Варнке

Діяльність клініки - думки та судження

Ми надаємо висновки щодо:

 • ранній вступ дитини до початкової школи
 • відстрочка обов'язкової освіти
 • звільнення від вивчення другої іноземної мови
 • кваліфікація до терапевтичних занять
 • коригування освітніх вимог
 • специфічні труднощі навчання
 • надання дозволу на індивідуальну програму чи курс навчання
 • прийом студента до підрозділу трудового навчання
 • надання дозволу на працевлаштування молодої особи
 • немає протипоказань для роботи дитини
 • надання психолого-педагогічної допомоги дитині в дитячому садку,
 • надання дитині психолого-педагогічної допомоги в школі, навчальному закладі
 • здійснення обов'язкового навчання поза закладом.

Висновок видається за письмовою заявою батьків (законних представників) дитини.

Види судових рішень і висновків, винесених судовою колегією:

 • думка про необхідність підтримки раннього розвитку,
 • рішення про необхідність спеціальної освіти
 • рішення про необхідність індивідуального навчання

Рішення видається за письмовою заявою батьків (законних представників) дитини.

Рішення виноситься колегією суддів у складі: директор клініки або уповноважена ним особа як голова, психолог, вихователь, логопед і лікар.

Засідання суддівської колегії відбуваються залежно від потреби не частіше одного разу на тиждень.

Діяльність клініки - терапія

У клініці проводяться лікувальні заходи для дітей та студентів із застосуванням:

 • педагогічна терапія для учнів з труднощами читання, письма та рахунку
 • логопедична
 • психологічна терапія, сімейна терапія
 • Тренінг біологічного зворотного зв'язку ЕЕГ
 • ШІ-терапія
 • центральна обробка сигналів сприйняття за Варнке
 • глибокий масаж при лікуванні дітей з емоційними розладами та розладами СІ
 • глибокий масаж з удосконаленням моторики органів артикуляції
 • Масаж шиацу - заняття для дітей та батьків
 • контрольні діагностичні тести в рамках індивідуальної стимуляції слуху Йогансена

Групові заняття в клініці

Детальну інформацію можна отримати на сайті клініки: www.ppp6lodz.pl або в офісі.

Школа для батьків

Запрошуємо всіх бажаючих батьків взяти участь у психоосвітніх зустрічах з метою розширення власних знань та досвіду. Ми сподіваємося, що готовність, відданість і зусилля, вкладені в саморозвиток, сприятимуть побудові повноцінних стосунків з дітьми.