Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Swoim działaniem obejmujemy rejon Łódź-Górna. Oferujemy pomoc dzieciom, uczniom szkół podstawowych i rodzicom oraz nauczycielom z poszanowaniem godności osobistej i dyskrecji oraz w zgodzie ze standardami opartymi na współczesnej wiedzy i nauce.

Czym zajmuje się poradnia?

Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Kto i jak może się do nas zgłaszać?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom zamieszkałym lub uczęszczającym do przedszkoli w rejonie Łódź – Górna, uczniom szkół podstawowych zlokalizowanych we wskazanym rejonie, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Korzystanie z oferty poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

Działania poradni - diagnoza

Na terenie Poradni przeprowadzamy diagnozę:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • integracji sensorycznej
 • uwagi słuchowej wg. Johansena
 • centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych wg Warnke’go

Działania poradni - opinie i orzeczenia

Wydajemy opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 • kwalifikowania do klas terapeutycznych
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
 • spełniania obowiązku szkolnego poza placówką.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Rodzaje wydawanych orzeczeń i opinii przez zespół orzekający:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje zespół orzekający, w którego skład wchodzą:
dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący, psycholog, pedagog, logopeda i lekarz.

Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w zależności od potrzeb, nie częściej, niż raz w tygodniu.

Działania poradni - terapia

Poradnia prowadzi oddziaływania terapeutyczne kierowane do dzieci i uczniów stosując:

 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną, terapię rodzin
 • trening EEG Biofeedback
 • terapię SI
 • centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych wg Warnke’go
 • masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami SI
 • masaż głęboki z usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych
 • masaż Shiatsu – zajęcia dla dzieci i rodziców
 • kontrolne badania diagnostyczne w ramach Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Szczegółowe informacje dostępne na stronie poradni: www.ppp6lodz.pl lub w sekretariacie.

Szkoła dla rodzica

Zapraszamy do udziału w spotkaniach psychoedukacyjnych wszystkich zainteresowanych rodziców, mających na uwadze poszerzanie własnej wiedzy i doświadczeń. Mamy nadzieję, że gotowość, zaangażowanie i podejmowany wysiłek włożony w rozwój własny przyczyni się do budowania spełnionych relacji z dziećmi.

Ми працюємо в регіоні Лодзь-Гурна. Ми пропонуємо допомогу дітям, учням початкових класів, батькам і вчителям з повагою до особистої гідності та розсудливості та відповідно до стандартів, що базуються на сучасних знаннях і науці.

Чим займається клініка?

Поліклініка виконує свої завдання відповідно до Постанови Міністра народної освіти про детальні положення про діяльність громадських психолого-педагогічних консультацій, у тому числі громадських спеціалізованих консультацій.

Хто і як може з нами зв'язатися?

Ми надаємо психолого-педагогічну та логопедичну допомогу дітям, які проживають або відвідують дитячі садки в регіоні Лодзь - Гурна, учням початкових класів, які знаходяться на вказаній території, а також їхнім батькам (законним опікунам) та вчителям у сфері виховання та освіти.

Користування пропозицією клініки є безкоштовним і не потребує направлення з інших центрів та установ. Досить записатися на прийом по телефону або особисто в офісі клініки.

Діяльність клініки - діагностика

В клініці ми проводимо діагностику:

 • психологічний
 • педагогічний
 • логопедична
 • сенсорна інтеграція
 • слухова увага за Йогансен
 • центральна обробка сигналів сприйняття за Варнке

Діяльність клініки - думки та судження

Ми надаємо висновки щодо:

 • ранній вступ дитини до початкової школи
 • відстрочка обов'язкової освіти
 • звільнення від вивчення другої іноземної мови
 • кваліфікація до терапевтичних занять
 • коригування освітніх вимог
 • специфічні труднощі навчання
 • надання дозволу на індивідуальну програму чи курс навчання
 • прийом студента до підрозділу трудового навчання
 • надання дозволу на працевлаштування молодої особи
 • немає протипоказань для роботи дитини
 • надання психолого-педагогічної допомоги дитині в дитячому садку,
 • надання дитині психолого-педагогічної допомоги в школі, навчальному закладі
 • здійснення обов'язкового навчання поза закладом.

Висновок видається за письмовою заявою батьків (законних представників) дитини.

Види судових рішень і висновків, винесених судовою колегією:

 • думка про необхідність підтримки раннього розвитку,
 • рішення про необхідність спеціальної освіти
 • рішення про необхідність індивідуального навчання

Рішення видається за письмовою заявою батьків (законних представників) дитини.

Рішення виноситься колегією суддів у складі: директор клініки або уповноважена ним особа як голова, психолог, вихователь, логопед і лікар.

Засідання суддівської колегії відбуваються залежно від потреби не частіше одного разу на тиждень.

Діяльність клініки - терапія

У клініці проводяться лікувальні заходи для дітей та студентів із застосуванням:

 • педагогічна терапія для учнів з труднощами читання, письма та рахунку
 • логопедична
 • психологічна терапія, сімейна терапія
 • Тренінг біологічного зворотного зв'язку ЕЕГ
 • ШІ-терапія
 • центральна обробка сигналів сприйняття за Варнке
 • глибокий масаж при лікуванні дітей з емоційними розладами та розладами СІ
 • глибокий масаж з удосконаленням моторики органів артикуляції
 • Масаж шиацу - заняття для дітей та батьків
 • контрольні діагностичні тести в рамках індивідуальної стимуляції слуху Йогансена

Групові заняття в клініці

Детальну інформацію можна отримати на сайті клініки: www.ppp6lodz.pl або в офісі.

Школа для батьків

Запрошуємо всіх бажаючих батьків взяти участь у психоосвітніх зустрічах з метою розширення власних знань та досвіду. Ми сподіваємося, що готовність, відданість і зусилля, вкладені в саморозвиток, сприятимуть побудові повноцінних стосунків з дітьми.