Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd.Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. AdministratoremdanychosobowychjestPoradniaPsychologiczno-Pedagogicznanr6wŁodzi z siedzibą przy ul.Rzgowskiej 25, 93-008 Łódź, reprezentowana przez Dyrektora Panią Katarzynę Bulewicz. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 42 681 92 82  lub  adresem e- mail:  kontakt@ppp6.elodz.edu.pl  (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Prylińskim jest możliwy poprzez e-mail:inspektor@ppp6.elodz.edu.pl.
 3. Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) oraz każdego klienta, kontrahenta czy kierującego zapytanie do poradni, są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w szczególności dla zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także dla zapewnienia  rodzicom i  nauczycielom  pomocypsychologiczno - pedagogicznej  związanej  z  wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz w celu wspomagania przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.
 4. Dziecku, pełnoletniemu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO. Jeżeli stwierdzą państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

  b) uprawnione podmioty dostarczające Poradni obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

  c) uprawione podmioty współpracujące z administratorem w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej, w tymprzedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, w przypadku zwrócenia się poradni o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub odpowiednich.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane zgromadzone ww. celach będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy niż 10 lat od ukończenia przez dziecko16 lat.Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 9. W przypadku wyrażenia zgody, podanie danychosobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podanie danych wynikaz przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości realizacji określonych w przepisach celów, w tym zadań oświatowych.