Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd.Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. AdministratoremdanychosobowychjestPoradniaPsychologiczno-Pedagogicznanr6wŁodzi z siedzibą przy ul.Rzgowskiej 25, 93-008 Łódź, reprezentowana przez Dyrektora Panią Katarzynę Bulewicz. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 42 681 92 82  lub  adresem e- mail:  kontakt@ppp6.elodz.edu.pl  (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Prylińskim jest możliwy poprzez e-mail:inspektor@ppp6.elodz.edu.pl.
 3. Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) oraz każdego klienta, kontrahenta czy kierującego zapytanie do poradni, są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w szczególności dla zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także dla zapewnienia  rodzicom i  nauczycielom  pomocypsychologiczno - pedagogicznej  związanej  z  wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz w celu wspomagania przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.
 4. Dziecku, pełnoletniemu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO. Jeżeli stwierdzą państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

  b) uprawnione podmioty dostarczające Poradni obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

  c) uprawione podmioty współpracujące z administratorem w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej, w tymprzedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, w przypadku zwrócenia się poradni o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub odpowiednich.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane zgromadzone ww. celach będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy niż 10 lat od ukończenia przez dziecko16 lat.Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 9. W przypadku wyrażenia zgody, podanie danychosobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podanie danych wynikaz przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości realizacji określonych w przepisach celów, w tym zadań oświatowych.